Go to wishlist Wishlist

Shopping cart

Your cart is currently empty

Algemene voorwaarden

RATO Education bv
Blancefloerlaan 167
B-2050 Antwerpen L.O.
Tel. +32 (0)3 250 66 70
BTW nummer : BE0558913109


Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Elke overeenkomst over levering van goederen of diensten is onderworpen aan deze algemene voorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.

 

 1. In geval van offerte is ons aanbod vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging of bij begin van uitvoering.

 

 1. Wij behouden ons het recht voor onze prijzen aan te passen indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijs van de energie, grondstoffen, in de lonen of in andere bestanddelen van onze kostprijs.

 

 1. Een vertraging bij de levering kan in geen geval tot de betaling van schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven, indien deze wordt veroorzaakt door aan de verkoper externe omstandigheden.

 

 1. Eigendomsoverdracht van de goederen vindt slechts plaats na volledige betaling van de koopsom en de leveringskosten.

 

 1. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerkosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

 

 1. Om geldig te zijn dienen klachten ons bij aangetekende brief toe te komen (a) in geval van klacht wegens niet-conformiteit, acht dagen na de levering van de goederen en (b) in geval van verborgen gebreken, acht dagen na de ontdekking en ten laatste zes maanden na de levering. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsvoorwaarden.

 

 1. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

 

 1. Onze facturen zijn, tenzij anders vermeld op de factuur, betaalbaar op 30 dagen na factuurdatum.

 

 1. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, ten belope van 1,5 % per maand van het factuurbedrag.

Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 €.

 Het niet-betaalde deel brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest op van 1,5 % per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen.

Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

 

 1. Indien opleidingen en trainingen deel uitmaken van de factuur, dan vormen deze een ondeelbaar geheel met de andere factuurposten. De annulatie kost van opleidingen en trainingen is steeds gelijk aan de gefactureerde kost en dient dus steeds betaald te worden, ook bij niet uitvoering van de dienst op vraag van de klant.

 

 1. Al onze overeenkomsten worden beheerd door het Belgisch Recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

 

 1. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn enkel mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Please accept cookies to help us improve this website Is this OK? Yes No More on cookies »